Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU JUULA JÕHVIKAS PÕHIKIRI

 ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Juula Jõhvikas (edaspidi „Ühing“).

2. Ühingu asukoht on Tartu vald, Tartumaa ja aadress on Külaplatsi, Juula küla, Tartu vald, Tartumaa, 49104.

3. Ühing on vabatahtlikult ühinenud inimeste ühendus, mis tegutseb Juula küla ja kohaliku piirkonna hüvanguks.

4. Ühingu eesmärgiks on kohaliku piirkonna elu arendamine.

5. Ühingu eesmärgi täitmine toimub läbi järgnevate tegevuste:

5.1. Küla-, seltsi- ja kultuurielu aktiveerimine ja mitmekesistamine;
5.2. Loodussäästliku heakorra teostamine;
5.3. Infotehnoloogia kättesaadavamaks muutmine;
5.4. Piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ja vahendamine;
5.5. Rahvatervise-alane tegevus;
5.6. Koostöö tegemine kohaliku omavalitsusega;
5.7. Koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega;
5.8. Noorte kaasamine ühistegevusse.

6. Ühingul on oma sümboolika.

7. Ühing on MTÜ Juula Küla Heaks õigusjärglane.

8. Ühing on asutatud 14. aprillil 2019.a. määramata ajaks.

II MITTETULUNDUSÜHINGU LIIKMED

9. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.

10. Peale asutajaliikmete võib seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasuma seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.

11. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

12. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb.

13. Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda, liikme väljaarvamise otsustab 30 päeva jooksul juhatus.

14. Liikme võib põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata ka juhatuse otsusega, kui ta: 14.1. ei ole kahe aasta jooksul tasunud Ühingu liikmemaksu;
14.2. ei ole täitnud Ühingu põhikirja sätteid või juhatuse otsuseid, on oma tegevusega kahjustanud Ühingut või Ühingu mainet.

15. Välja arvatud liikmele tuleb otsuse tegemisest ja põhjustest viivitamatult kirjalikult teada anda.

16. Ühingust väljaarvatud liige võib vaidlustada juhatuse otsuse järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.

17. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

18. Isikul, kelle liikmelisus on Ühingus lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

19. Ühingu liikmete õigusteks on:
19.1. osaleda hääleõiguslasena üldkoosolekutel;
19.2. valida ja olla valitud juhatusse;
19.3. osaleda Ühingu korraldatud üritustel ja tegevustes;
19.4. saada juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta;
19.5. teha ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
19.6. Juhatuse nõusolekul kasutada Ühingu sümboolikat ja vara;

20. Ühingu liikmete kohustusteks on:
20.1. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
20.2. kasutada heaperemehelikult ja säästlikult Ühingu vara.

III MITTETULUNDUSÜHINGU JUHATUS

21. Ühingut juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub 3-5 Ühingu liiget.

22. Juhatuse liikmed valib ja määrab kolmeks aastaks ametisse üldkoosolek.

23. Juhatuse liikmed valivad enda seast juhatuse esimehe, kes juhib ja koordineerib juhatuse tööd.

24. Muudatuse tegemise juhatuse koosseisus otsustab üldkoosolek.

25. Õigustoimingutes võib Ühingut esindada vähemalt kahest juhatuse liikmest moodustatud esindus või juhatuse esimees ainuisikuliselt.

26. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälteenamusega. Juhul, kui hääletamisel jagunevad hääled võrdselt, otsustab juhatuse esimehe hääl.

IV MITTETULUNDUSÜHINGU ÜLDKOOSOLEK

27. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

28. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

29. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
29.1. Ühingu juhatusele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest;
29.2. Juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.
29.3. Ühingu iga-aastase liikmemaksu suuruse määramine;
29.4. laenude võtmise ja andmise tingimuste kehtestamine.
29.5. majandusaasta aruande kinnitamine

30. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.

31. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva.

32. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ka Ühingu liikme esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige

33. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 1/3 Ühingu liikmetest.

34. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks lihthäälteenamuse saanud kandidaat. Häälte võrdsel jagunemisel hääletatakse nende kandidaatide vahel uuesti.

35. Ühingu liikme tasustamise juhud määrab üldkoosolek.

V MITTETULUNDUSÜHINGU VARA

36. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Ühingu põhitegevus. Ühingu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

37. Ühingu vara tekkimise allikad:
37.1. Liikmemaksud
37.2. Toetused, kingitused ja annetused
37.3. Ühingu majandustegevusest tekkiv kasum.

38. Ühing on vara suhtes omanik

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

39. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub Mittetulundusühingute seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.

40. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

41. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 14.aprillil 2019 Juula külas.