Eetilised põhimõtted

JUULA KÜLASELTSI TEGEVUSES PÜÜAME LÄHTUDA POSITIIVSEST MAAILMAVAATEST, KÜMNEST KÄSUST, ELUTERVEST TALUPOJAMÕISTUSEST, VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKSIS KIRJAPANDUST NING EESTI VABARIIGIS
KEHTIVATEST SEADUSTEST.


 

Seega… väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

MEIE EETILISED PÕHIMÕTTED ON KOOSKÕLAS VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKSIGA:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Meie külaseltsil on selge ja arusaadav missioon; järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Me väljendame ja esindame inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi, kaasame inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Meie selts kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise.
4. Me peame inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustame kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Me püüdleme järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutame neid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Me ilmutame kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeme tööd nende muutmiseks.
9. Meie selts ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Me kasutame loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Meie selts lähtub taotlejana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidume topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Me anname oma tegevusest aru ning vastutame asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Peame oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Me avalikustame oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Infornatsioon meie missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Me suhtleme avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Oleme alati avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Meie selts on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidume sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega kaotame oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Külaselts ja meie liikmed hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtame tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Meie külaselts peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Ja me austame teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Me tunnustame mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Me ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Oleme ülaltoodud eetika-koodeksi koostamisel võtnud aluseks Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastu võetud seisukohad.